Hallitustyö

PK-yrityksen ja yrittäjän johtamishaasteet

 

Pk-yrittäjän tärkeimpiä tavoitteita on kasvattaa yrityksensä arvoa mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tähtäimessään hän joutuu arvioimaan tulevaisuutta käytettävissään olevan tiedon peruteella. Ilman asiantuntevaa hallitusta toimiva pk–yrittäjä joutuu pohtimaan yksin yrityksensä kannalta strategisia päätöksiä, kuten esim. liiketoiminnan laajentamista, viennin aloittamista, omistuspohjan laajentamista, rahoituksen järjestämistä, sukupolven vaihdosta tai yrityksen myyntiä.

Tulevaisuuden haasteita punnitessaan pk–yrityksen omistajan mielessä liikkuu muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Onko päätöksiä tehtäessä saatu riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja niihin sisältyvistä riskeistä?
  • Voiko käytettyjen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja konsulttien osaamiseen luottaa ja mikä on näiden kantama vastuu päätöksistä?
  • Löytyykö aina tilanteen vaatiessa riittävää asiantuntemusta yrityksen ulkopuolelta?
  • Voisiko jollakin tavalla varmistaa asiantuntijoiden lojaalisuuden ja vastuun?
  • Kannattaisiko nimittää yrityksen hallitukseen henkilöitä, joiden kokemus ja asiantuntemus laajentavat yrityksen johtamisen voimavaroja?

 

Tehokkaan hallituksen merkitys pk–yritykselle

 

Parhaimmillaan tehokkaan hallituksen anti pk-yritykselle on:

  • tukea johtoa strategisissa valinnoissa sekä päättää omistajapolitiikkaa tukevasta päämäärästä ja siihen johtavasta strategiasta.
  • kantaa vastuu siitä, että yrityksen toiminta kaikilta osin kulkee valittuun suuntaan
  • tarjota asiantuntemusta yrityksen kohdatessa keskeisiä muutostilanteita kuten toiminnan laajentuminen, kansainvälistyminen, omistuspohjan muutokset, sukupolvenvaihdokset, yritysostot, liittoutumiset
  • kun omistaja on valinnut hallitukseen sellaisia henkilöitä, joiden kokemus sekä osaaminen monipuolistavat hallituksen kyvyn arvioida yrityksen tulevaisuuden muutostekijöitä ja niiden mukanaan tuomia uhkia, mahdollisuuksia, rajoitteita ja riskejä

Tehokkaasti toimiva hallitus merkitsee yritykselle suurta lisäarvoa ja siten parantaa merkittävästi sen kilpailukykyä jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa.

 

HAE HALLITUKSEN JÄSENTÄ

HAE JÄSENEKSI